Logo
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO  
top menu
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
การเขียนภาษา HTML
เริ่มต้นกับ HTML
   ภาษา HTML
   โครงสร้างภาษา HTML
   การปรับแต่งเอกสาร HTML
   การกำหนดลักษณะข้อความ
   การจัดรูปแบบข้อความ
   การจัดตำแหน่งข้อความ
   การใส่รูปภาพ
   การเชื่อมโยง (ลิงค์)
   การสร้างตาราง
   การปรับแต่งตาราง
 

 
:: การจัดรูปแบบข้อความ

สำหรับบทความนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับข้อความ เป็นบทความที่ต่อเนื่องมาจากบทความที่แล้ว ในบทความนี้เราจะมาจัดรูปแบบของข้ิอความ ในการทำเว็บส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นส่วนสำคัญ ในบางครั้งเราต้องการที่จะเน้นที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งเราอาจจะเน้นข้อความนั้น ๆ เป็นพิเศษ ด้วยการใส่ตัวหนา ตัวเอียง การขีดเส้นใต้ข้อความ หรือการขีดฆ่า

ในแท็กภาษา HTML ก็มีคำสั่งเหล่านี้อยู่ด้วยเหมือนกัน โดยรูปแบบของแท็ก มีดังนี้

           1. การกำหนดแบบตัวหนา (Bold)  <b> ...ข้อความ...</b> หรือ <strong> ...ข้อความ...</strong>
           2. การกำหนดแบบตัวเอียง (Italic) <i> ...ข้อความ...</i>
           3. การกำหนดแบบตัวขีดเส้นใต้ (Underline) <u>...ข้อความ...</u>
           4. การกำหนดแบบตัวขีดฆ่า (Strike) <strike>...ข้อความ...</strike>

 รูปแบบการจัดรูปแบบข้อความแบบต่าง ๆ

  <html>
  <head><title>
....การจัดรูปแบบข้อความ....</title></head>
       <body>
               <b><font size = "2">
ข้อความนี้กำหนดตัวหนา b</font></b><br>
               <strong><font size = "2">
ข้อความนี้กำหนดตัวหนา strong</font></strong><br>
               <i><font size = "2">
ข้อความนี้กำหนดตัวเอียง i </font></i><br>
               <u><font size = "2">
ข้อความนี้กำหนดตัวขีดเส้นใต้ u </font></u><br>
               <strike><font size = "2">
ข้อความนี้กำหนดตัวขีดฆ่า strike </font></strike><br>
       </body>
  </html>

 


การจัดรูปแบบไม่ยากเลยนะค่ะ อยากให้ข้อความไหนเน้น เด่นเป็นพิเศษก็เลือกเอาค่ะ ว่าอยากให้เป็นแบบไหน แล้วก็เอาแท็กไปครอบไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้ิอยค่ะ สำหรับการเน้นข้อความอาจใช้สีช่วยเน้น พร้อม ๆ การจัดรูปแบบด้วยก็ได้ค่ะ โดยใช้ Attribute Color ในส่วนของแท็กฟอนต์ร่วมด้วยค่ะ

 
 
 
ที่มา : Webmaster วันที่ : 11-06-50...
สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::